สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.72 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เทศ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ช่วงสันเทียะ
 
1. นางลีนมน  วันศรี
2. นางสุจิตรา  ใจเต็ม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โยโพธิ์
 
1. นายชูชัย  พิรักษา
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  วรครุธ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ขอสุข