สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 76.91 เงิน 8 1. เด็กชายปฏิภาณ  คงรอด
2. เด็กชายสรภพ  สาคร
 
1. นางลีนมน  วันศรี
2. นางสุจิตรา  ใจเต็ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.72 ทองแดง 22 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์เทศ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ช่วงสันเทียะ
 
1. นางลีนมน  วันศรี
2. นางสุจิตรา  ใจเต็ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แพทย์กลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  โยโพธิ์
 
1. นางลีนมน  วันศรี
2. นางสาวกาญจนา  ชุมศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สายสินธ์
2. เด็กหญิงเขมิสรา  วันจันทร์
 
1. นายจักรพงศ์  โนนสาย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเฉลิมลาภ  ไชยโคตร
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  บริสุทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 38 1. เด็กหญิงสาวภา  ศรีละพันธ์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  บริสุทธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ใยนนท์
 
1. นางสุจิตรา  ใจเต็ม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.5 เงิน 16 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุณสิงห์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  ยิ่งยง
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คุณสิงห์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 24 1. เด็กหญิงสุวนันท์  วันจันทร์
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  โยโพธิ์
 
1. นายชูชัย  พิรักษา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรนุช  บุตรกันหา
2. เด็กชายวัชระพล  จันเทศ
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
2. นางสาวกาญจนา  ชุมศรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายพลวัฒน์  หนองหงอก
2. เด็กหญิงภัทลัดดา  สุพิมพ์
3. เด็กหญิงสิรินธร  อ้อมแก้ว
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  บริสุทธิ์
2. นางลีนมน  วันศรี
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายจักริน  นิรงค์บุตร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใยสอน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ไชยโคตร
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ขอสุข
2. นายจักรพงศ์  โนนสาย
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายณัฏฐ์ธนัน  ขุมเพ็ชร
2. เด็กหญิงมลฤดี   ขอสืบ
3. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  วรครุธ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ขอสุข
2. นายจักรพงศ์  โนนสาย
 
17 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 65 ทองแดง 127 1. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  วรครุธ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ขอสุข