สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายจิรายุ  เลาเลิศ
 
1. นางบุญหนา  ศรีชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.53 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายกิตติธัช  คำหอม
2. เด็กชายกิตติธัช  ยะฮวดสา
 
1. นายแถมชัย  เอกศิริ
2. นางเมรี  บุตรสันติ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงกัลยา  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงชุรีพร  สุขเมือง
4. เด็กชายธนพนธ์  ประสารวงค์
5. เด็กชายนนทวัฒน์  สระทอง
 
1. นางเมรี  บุตรสันติ์
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 82 ทอง 16 1. เด็กชายกฤษณา  ภูพาที
2. เด็กหญิงกัลยา  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่แก้ว
4. เด็กชายกิตติ  ยะฮวดสา
5. เด็กหญิงชุรีพร  สุขเมือง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาศิริ
7. เด็กหญิงธิติมา  สระทอง
8. เด็กหญิงปนัดดา  ประยงค์หอม
9. เด็กชายพีระพล  สุขจันทร์
10. เด็กหญิงยุวรี  สระทอง
 
1. นางคำมี  ไชยนคร
2. นางบุญหนา  ศรีชัย
3. นางเมรี  บุตรสันติ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิติมา  สระทอง
2. เด็กหญิงลลิตา  สระทอง
 
1. นางเมรี  บุตรสันติ์
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัลยา  ใหม่แก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประยงค์หอม
 
1. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
2. นางเมรี  บุตรสันติ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กชายนรภัทร  ต่างทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สระทอง
 
1. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
2. นายแถมชัย  เอกศิริ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสาศิริ
2. เด็กชายธนพนธ์  ประสารวงค์
3. เด็กชายบวรทัต  จุลปะ
 
1. นางเมรี  บุตรสันติ์
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกิตติทัต   คำหอม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สระทอง
 
1. นางคำมี  ไชยนคร
2. นางเมรี  บุตรสันติ์
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายกิตติทัต  คำหอม
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สระทอง
 
1. นางคำมี  ไชยนคร
2. นางเมรี  บุตรสันติ์