สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.75 เงิน 38 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โทนุบล
 
1. นายอรุณ  วงศ์จอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 26 1. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  สอนไชยญาติ
3. เด็กชายสิทธิโชค   โพธิ์สว่าง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ลือขจร
5. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  ชอบทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  ลือขจร
2. นายอรุณ  วงศ์จอม