สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.75 เงิน 38 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โทนุบล
 
1. นายอรุณ  วงศ์จอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงศิริพร  สอนไชยญาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 42 1. เด็กชายวิทยา  ลือขจร
2. เด็กชายสิทธิโชค   โพธิ์สว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 26 1. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงศิริพร  สอนไชยญาติ
3. เด็กชายสิทธิโชค   โพธิ์สว่าง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ลือขจร
5. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  ชอบทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  ลือขจร
2. นายอรุณ  วงศ์จอม
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายจิรายุทธ์  ชิณพันธ์
2. เด็กชายวิทยา  ลือขจร
3. เด็กชายสุทิวัส  ใสสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  บุญปัญญา
2. นายสุคนธ์  พรหมคุณ