สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงพวงผกา  แดงบุญเรือง
2. เด็กหญิงอภิชายา  กล่ำสกุล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณสา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงสุวรรณษา  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงอรทัย  ศรีภูมาตย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณสา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงพิญาดา  ขำเนตร
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ประทาน
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุวรรณสา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายนิติภูมิ  อินทริง
2. เด็กชายพชรพล  แดงคำ
3. เด็กชายศิริชัย  สุดสา
 
1. นางชะบา  ประทาน
2. นางทองพูน  ศรีมีเทียน
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงปีใหม่  บุตรหาร
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญทองสุข
3. เด็กชายศิริชัย  สุดสา
 
1. นางชะบา  ประทาน
2. นางทองพูน  ศรีมีเทียน
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายศิริชัย  สุดสา
 
1. นางชะบา  ประทาน