สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.2 เงิน 25 1. เด็กหญิงทิิวาพร  อภิวันทโกสีย์
2. เด็กหญิงบุณยานุช  ลำมูล
3. เด็กชายภูธเนศ  แก่นจักร
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นายเทวฤทธิ์  จำปี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 20 1. เด็กชายชนชนะ  คลื่นพลกรัง
2. เด็กชายประชา  ดารุสรัมย์
3. เด็กชายรังสิมันต์  หนูน้อย
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นายเทวฤทธิ์  จำปี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายปฏิวัติ  หาญห้าว
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรศรี
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นายเทวฤทธิ์  จำปี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 77 เงิน 31 1. เด็กชายมงคลชัย  อาจสาลี
 
1. นายเทวฤทธิ์  จำปี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงกนกอร  ชาลี
2. เด็กหญิงทิวาพร  อภิวันทโกสีย์
3. เด็กหญิงมุตา  ศรีพัด
4. เด็กหญิงมุนินทร์  ศรีพัด
5. เด็กหญิงวิมลพันธ์  ราษีบุตร
6. เด็กหญิงอภิญญา  อภิวันทโกสีย์
 
1. นายชำนาญ   ตุระเพ็ญ
2. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
3. นางเทวี  จำปี
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 79 เงิน 35 1. เด็กหญิงบัวตอง  นามวงษา
 
1. นางนงลักษณ์  สิมมาทอง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายพรภวิษย์  บุตรศรี
3. เด็กชายเพชรจินดา  โคตรพันธ์
 
1. นางนงลักษณ์  สิมมาทอง
2. นายเทวฤทธิ์  จำปี
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงบัวตอง  นามวงษา
2. เด็กหญิงปรารถนา  รักธง
3. เด็กหญิงศิริมา  กองเกิด
 
1. นางนงลักษณ์  สิมมาทอง
2. นายเทวฤทธิ์  จำปี