สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.8 เงิน 28 1. เด็กชายธีระภัทร  คำแก้ว
2. เด็กชายวัชระ  เชื้อกล้า
3. เด็กหญิงวาระณี  คำแก้ว
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรีตน์  ค่ำคูณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายชัยมงคล  สุขตาม
2. เด็กหญิงสุธินี  ทีฆะสุข
3. เด็กชายเจษฎาภร  นิยม
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรัตน์  ค่ำคูณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.83 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิบุตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำแก้ว
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรัตน์  ค่ำคูณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.28 เงิน 12 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กชายยิ่งยศ  อินตา
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรัตน์  ค่ำคูณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 33 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชาญป้อม
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กหญิงอรพิน  บัวนิล
 
1. นางสายชล  ท่าโพธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.8 เงิน 29 1. เด็กหญิงวรินทรา  สีเสน
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายณัฐนนท์  สีเสน
2. เด็กชายณัฐพร  สีเสน
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอรพิน  บัวนิล
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงชญานันท์  โพธิบุตร
 
1. นางพิมพ์พรรณ  อุตรวิเศษกุล
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ลือโลก
 
1. นางสายชล  ท่าโพธิ์