สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปัญญดา  สีเสน
 
1. นางพรนิชา  สังข์เกิด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญไว
 
1. นางสายชล  ท่าโพธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72.8 เงิน 28 1. เด็กชายธีระภัทร  คำแก้ว
2. เด็กชายวัชระ  เชื้อกล้า
3. เด็กหญิงวาระณี  คำแก้ว
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรีตน์  ค่ำคูณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กชายชัยมงคล  สุขตาม
2. เด็กหญิงสุธินี  ทีฆะสุข
3. เด็กชายเจษฎาภร  นิยม
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรัตน์  ค่ำคูณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.83 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิบุตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำแก้ว
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรัตน์  ค่ำคูณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 77.28 เงิน 12 1. เด็กชายธีรวัฒน์  คำแก้ว
2. เด็กชายยิ่งยศ  อินตา
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นางสาวนารีรัตน์  ค่ำคูณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 33 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  ชาญป้อม
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 33 1. เด็กหญิงอรพิน  บัวนิล
 
1. นางสายชล  ท่าโพธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนินาถ  โคตรรัตน์
2. เด็กหญิงปริชาติ  คำมะณี
 
1. นางพรนิชา  สังข์เกิด
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สีเสน
2. เด็กหญิงศศิธร  ค่ำคูณ
 
1. นางพรนิชา  สังข์เกิด
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70.8 เงิน 29 1. เด็กหญิงวรินทรา  สีเสน
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทิพวัน
2. เด็กชายสุทัศน์  โพธิบุตร
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนวัน
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงเมธาวี  นิยม
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางสาวผ่องอำไพ  สีเสน
 
14 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 39 1. เด็กชายณัฐนนท์  สีเสน
2. เด็กชายณัฐพร  สีเสน
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงอรพิน  บัวนิล
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เป็นมงคล
3. เด็กหญิงสุนิดา  สีเสน
 
1. นางนงลักษณ์  ทองสาย
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวาระณี  คำแก้ว
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  สีเสน
 
1. นางนงลักษณ์  ทองสาย
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงชญานันท์  โพธิบุตร
 
1. นางพิมพ์พรรณ  อุตรวิเศษกุล
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายทวีชัย  โพธิพันธ์
2. เด็กหญิงประดิภา  สีเสน
3. เด็กชายศุสารี  วงศ์ศรีชา
 
1. นางพิมพ์พรรณ  อุตรวิเศษกุล
2. นางนงลักษณ์  ทองสาย
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก่นจักร
2. เด็กหญิงชมพูนุท  โถทอง
3. เด็กหญิงประไพพรรณ  บุญพา
 
1. นางพิมพ์พรรณ  อุตรวิเศษกุล
2. นางนงลักษณ์  ทองสาย
 
21 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันแก้ว
 
1. นางพิมพ์พรรณ  อุตรวิเศษกุล
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  พรมณี
2. เด็กชายนิติกร  สีเสน
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ลือโลก
 
1. นางสายชล  ท่าโพธิ์
2. นายสมญา  ท่าโพธิ์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ลือโลก
 
1. นางสายชล  ท่าโพธิ์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญานี  วังคีรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  พาหา
3. เด็กหญิงอรปรียา  กันยานวล
4. เด็กหญิงเบญจพร  เมฆสินธ์
 
1. นางพรนิชา  สังข์เกิด
2. นางสาวผ่องอำไพ  สีเสน
3. นางวรวรรณ   จันทรกูล
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  แสงขน
2. เด็กชายวัชระ  กาสังข์
3. เด็กชายศรธิราช  ยางงาม
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางสาวผ่องอำไพ  สีเสน
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 17 1. เด็กชายกฤษฎา  สว่างนอก
2. เด็กชายชญานนท์  เนตตะพันธ์
3. เด็กชายวาคิม  คำแก้ว
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางสาวผ่องอำไพ  สีเสน
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิชา  สีเสน
2. เด็กหญิงชนิดา  โพธิบุตร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ชาระวัน
 
1. นางทรงรัตน์  แซ่จึง
2. นางพรนิชา  สังข์เกิด
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 1. เด็กชายธนกฤต  อุ่นเมือง
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นางทรงรัตน์  แซ่จึง