สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  เวียงสิมา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มะโนรัมย์
2. เด็กหญิงอัชราภรณ์  วรรณรุกขี
 
1. นางสาวศิริพร  เวียงสิมา
2. นางสิริพร  พันหอม
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  เสาศิริ
2. เด็กชายก้องภพ  สิงหาเวช
3. เด็กชายธเนศ  สุขจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขจันทร์
2. นางสาวคำถวิล  แก้วกระจ่าง