สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงสาริกา  พุกอำไพ
 
1. นางนรินสุดา  ศรีเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  เวียงสิมา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพล  พรหมจันทร์
 
1. นางนรินสุดา  ศรีเพ็ชร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายภัทรพล  พรมจันทร์
 
1. นางนรินสุดา  ศรีเพ็ชร
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายปฏิภาณ  นะคะรำ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แย้มสรวล
3. เด็กชายไพโรจน์  วันโสภา
 
1. นางธนาวดี  สุพรม
2. นางสิริพร  พันหอม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุรตา  บุญใหญ่
 
1. นางสิริพร  พันหอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสาริกา  พุกอำไพ
 
1. นางสิริพร  พันหอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงปาริชาติ  มะโนรัมย์
2. เด็กหญิงอัชราภรณ์  วรรณรุกขี
 
1. นางสาวศิริพร  เวียงสิมา
2. นางสิริพร  พันหอม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายปลวัชร  แก้วจันทร์
2. เด็กชายสุพจน์  กุ่มทอง
3. เด็กชายสุภาวัตร์  ขันติวงศ์
 
1. นายบุญยศ  ไชยพันธ์
2. นางนรินสุดา  ศรีเพ็ชร
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  เสาศิริ
2. เด็กชายก้องภพ  สิงหาเวช
3. เด็กชายธเนศ  สุขจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขจันทร์
2. นางสาวคำถวิล  แก้วกระจ่าง
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายธเนศ  สุขจันทร์
 
1. นางสาวคำถวิล  แก้วกระจ่าง