สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหอย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงกชามาส  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงชุติมน  มหานัด
3. เด็กชายทวิชา  บุญเย็น
4. เด็กหญิงวนิดา  คำสี
5. เด็กหญิงศุทธินี  เพชรแก้ว
6. เด็กหญิงสายเบญ  ถึงนอก
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  งามเจริญ
8. เด็กชายอนันสมิท  งามศิริ
9. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
10. เด็กหญิงอุมาพร  บุญมา
 
1. นายพิเชษฐ์  หงษ์พยา
2. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
3. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงลักขณา  พงษ์เกษม
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ปู่จันทร์
2. เด็กชายวีระพงษ์  วงศ์คำ
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายภูริชการ  การวงศ์
2. เด็กชายไชยพงษ์  ไพรบึง
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กชายศาสตรา  พันไทยสง
2. เด็กชายสิทธิโชค  ช่วยจะโป๊ะ
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 72 1. เด็กหญิงกัลยวัรรธน์  ขันติรมย์
 
1. นางระยอง  ศรีเลิศ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงนภัสกร  มหานัด
2. เด็กชายพิชิตชาญ   คำชาย
3. เด็กชายเพชรรัตน์  วิจิตรอินทรามาศ
 
1. นางระยอง  ศรีเลิศ
2. นางชวนพิศ  ผมพันธ์
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกัลยาวรรธน์  ขันติ
 
1. นางระยอง  ศรีเลิศ