สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหอย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงศุทธินี  เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นายพิเชษฐ์  หงษ์พยา
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กชายชานนท์  พุ่มจันทร์
 
1. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงกชามาส  วงศ์คำ
2. เด็กหญิงชุติมน  มหานัด
3. เด็กชายทวิชา  บุญเย็น
4. เด็กหญิงวนิดา  คำสี
5. เด็กหญิงศุทธินี  เพชรแก้ว
6. เด็กหญิงสายเบญ  ถึงนอก
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  งามเจริญ
8. เด็กชายอนันสมิท  งามศิริ
9. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
10. เด็กหญิงอุมาพร  บุญมา
 
1. นายพิเชษฐ์  หงษ์พยา
2. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
3. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 37 1. เด็กหญิงลักขณา  พงษ์เกษม
 
1. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 27 1. เด็กชายธวัชชัย  พรมดี
2. เด็กชายนิธิกร  พงษ์เกษม
 
1. นายสันทัด  พวงมะเทศ
2. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กชายทวิชา  บุญเย็น
2. เด็กชายปิยะพงษ์  สุนีย์
 
1. นายสันทัด  พวงมะเทศ
2. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 1. เด็กชายทวิชา  บุญเย็น
 
1. นายพิเชษฐ์   หงส์พญา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงสุณิสา  ชินพันธ์
 
1. นางพิเชษฐ์  หงส์พญา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงสายเบญ  ถึงนอก
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงดวงนภา  สายบัว
 
1. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขนทรัพย์
 
1. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขนทรัพย์
2. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นางพนิตตา  นิยมพันธ์
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขนทรัพย์
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงลักขณา  พงษ์เกษม
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
16 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงอริสรา  ยังอยู่
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
 
17 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 37 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ปู่จันทร์
2. เด็กชายวีระพงษ์  วงศ์คำ
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายภูริชการ  การวงศ์
2. เด็กชายไชยพงษ์  ไพรบึง
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กชายศาสตรา  พันไทยสง
2. เด็กชายสิทธิโชค  ช่วยจะโป๊ะ
 
1. นายชาญวิทย์  วงศ์คำ
2. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 71 เงิน 72 1. เด็กหญิงกัลยวัรรธน์  ขันติรมย์
 
1. นางระยอง  ศรีเลิศ
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ขันติรมย์
2. เด็กหญิงนภัสกร   มหานัด
3. เด็กชายพิชิตชาญ  คำชาย
 
1. นางระยอง  ศรีเลิศ
2. นางชวนพิศ  ผมพันธ์
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงนภัสกร  มหานัด
2. เด็กชายพิชิตชาญ   คำชาย
3. เด็กชายเพชรรัตน์  วิจิตรอินทรามาศ
 
1. นางระยอง  ศรีเลิศ
2. นางชวนพิศ  ผมพันธ์
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงกัลยาวรรธน์  ขันติ
 
1. นางระยอง  ศรีเลิศ