สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนพัต   อินธิพันธ์
2. เด็กชายเรืองยศ   ศรีบุญเรือง
 
1. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
2. นายเกษมศักดิ์  สุมา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงวิญาดา   สิงห์เกื้อ
 
1. นางสาววาสนา  คูคำ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา   ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพรรณ   พิมศร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ไทยอ่อน
 
1. นางสาววาสนา  คูคำ
2. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  ขอนอนกลาง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุญสง
3. เด็กหญิงไพลิน  ใยอุ่น
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาวศิวรัตน์  จำปาพันธุ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บัวหุ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา   ขอนวนกลาง
3. เด็กหญิงวราภรณ์   งามดี
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาวศิวรัตน์  จำปาพันธุ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา   ขอนวนกลาง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ   บุญธง
3. เด็กหญิงไพลิน   ใยอุ่น
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาวศิวรัตน์  จำปาพันธุ์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงดาหวัน  อินธ์พันธ์
2. เด็กหญิงพรรลษา  นนตานอก
3. เด็กชายวันวิสา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาววาสนา  ดูดำ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กชายธนชัย  สินสุพรรณ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  โพธิ์เย็น
3. เด็กชายวรวิชญ์  พรมมา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 20 1. เด็กชายกิตติชัย  เขินไพร
2. เด็กชายดรัณภพ  พานจำนงค์
3. เด็กชายภูมินทร์  ภูถมนิล
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง