สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 30 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  องคะ
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กชายธนพัต   อินธิพันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ   เเสนชมภู
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
3 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สายบุตร
2. เด็กชายธีรเทพ   ขอนวนกลาง
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายมนัชชัย   พรมมา
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สายบุตร
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  กัณฑ์หา
3. เด็กหญิงดาหวัน  อินธิพันธ์
4. เด็กหญิงพรรลษา  นนตานอก
5. เด็กหญิงวันวิสา  ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงสุณัชชา  รามพัด
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางสาววาสนา  คูคำ
3. นายวุฒินันท์  ทุนภิรมย์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กชายธีรเทพ   ขอนวนกลาง
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายจีระศักดิ์   คร่ำดี
2. เด็กชายนรภัทร  ธานี
3. เด็กชายสกล  อุไรโคตร
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง