สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงฐิติมา   ขอนวนกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา   ชมภู
3. เด็กหญิงวราภรณ์   งามดี
 
1. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
2. นายเกษมศักดิ์  สุมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 45 1. เด็กชายศราวุฒิ   เเสนชมภู
2. เด็กชายสุริยาวุฒิ   ศรีธรรม
 
1. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
2. นายเกษมศักดิ์  สุมา
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงธีรานันท์  เจียมสกุล
2. เด็กชายภัควัติ  โจมพลอย
3. เด็กชายภัทรพล  ภัทรธาดา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางสาววาสนา  คูคำ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงธีรานันท์  เจียมสกุล
2. เด็กชายภัควัติ  โจมพลอย
3. เด็กชายภัทรพล  ภัทรธาดา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางสาววาสนา  คูคำ
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สายบุตร
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร