สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงฐิติมา   ขอนวนกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา   ชมภู
3. เด็กหญิงวราภรณ์   งามดี
 
1. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
2. นายเกษมศักดิ์  สุมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนพัต   อินธิพันธ์
2. เด็กชายเรืองยศ   ศรีบุญเรือง
 
1. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
2. นายเกษมศักดิ์  สุมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 45 1. เด็กชายศราวุฒิ   เเสนชมภู
2. เด็กชายสุริยาวุฒิ   ศรีธรรม
 
1. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
2. นายเกษมศักดิ์  สุมา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 17 1. เด็กหญิงวิญาดา   สิงห์เกื้อ
 
1. นางสาววาสนา  คูคำ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติชัย  เขินไพร
2. เด็กหญิงฐิติมา   ขอนวนกลาง
3. เด็กชายธนพัต   อินธิพันธ์
4. เด็กหญิงปนัดดา   ประเสริฐ
5. เด็กหญิงพัชรภร   พิมศร
6. เด็กชายศราวุฒิ   เเสนชมภู
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ   บุญธง
8. เด็กชายสุริยาวุฒิ   ศรีธรรม
9. เด็กชายเรืองยศ   ศรีบุญเรือง
10. เด็กหญิงไพลิน   ใยอุ่น
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาววาสนา  คูคำ
3. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงปนัดดา   ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมพรรณ   พิมศร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ไทยอ่อน
 
1. นางสาววาสนา  คูคำ
2. นายสมศักด์   โคตรเจริญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  ขอนอนกลาง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุญสง
3. เด็กหญิงไพลิน  ใยอุ่น
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาวศิวรัตน์  จำปาพันธุ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   บัวหุ่ง
2. เด็กหญิงฐิติมา   ขอนวนกลาง
3. เด็กหญิงวราภรณ์   งามดี
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาวศิวรัตน์  จำปาพันธุ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐิติมา   ขอนวนกลาง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ   บุญธง
3. เด็กหญิงไพลิน   ใยอุ่น
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาวศิวรัตน์  จำปาพันธุ์
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กหญิงธีรานันท์  เจียมสกุล
2. เด็กชายภัควัติ  โจมพลอย
3. เด็กชายภัทรพล  ภัทรธาดา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางสาววาสนา  คูคำ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงธีรานันท์  เจียมสกุล
2. เด็กชายภัควัติ  โจมพลอย
3. เด็กชายภัทรพล  ภัทรธาดา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางสาววาสนา  คูคำ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 30 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  องคะ
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สายบุตร
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กชายธนพัต   อินธิพันธ์
2. เด็กชายศราวุฒิ   เเสนชมภู
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สายบุตร
2. เด็กชายธีรเทพ   ขอนวนกลาง
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 34 1. เด็กชายมนัชชัย   พรมมา
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สายบุตร
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  กัณฑ์หา
3. เด็กหญิงดาหวัน  อินธิพันธ์
4. เด็กหญิงพรรลษา  นนตานอก
5. เด็กหญิงวันวิสา  ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงสุณัชชา  รามพัด
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางสาววาสนา  คูคำ
3. นายวุฒินันท์  ทุนภิรมย์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กชายธีรเทพ   ขอนวนกลาง
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงดาหวัน  อินธ์พันธ์
2. เด็กหญิงพรรลษา  นนตานอก
3. เด็กชายวันวิสา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
2. นางสาววาสนา  ดูดำ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 19 1. เด็กชายธนชัย  สินสุพรรณ์
2. เด็กชายธีระพงษ์  โพธิ์เย็น
3. เด็กชายวรวิชญ์  พรมมา
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 20 1. เด็กชายกิตติชัย  เขินไพร
2. เด็กชายดรัณภพ  พานจำนงค์
3. เด็กชายภูมินทร์  ภูถมนิล
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 34 1. เด็กชายจีระศักดิ์   คร่ำดี
2. เด็กชายนรภัทร  ธานี
3. เด็กชายสกล  อุไรโคตร
 
1. นางสาววลัยรัตน์  เข็มโคตร
2. นางไพจิตร   บัวหุ่ง