สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัทธิดา  เข็มโคตร
2. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นางรัตนา  บึงไกร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 52 1. เด็กหญิงอังค์วรา  แสงสีงาม
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เนตรศิริ
 
1. นางรัตนา  บึงไกร