สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
3. เด็กชายโกศัลย์   มะโนรัตน์
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นางสมปอง  อุตสาหะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 59.8 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย