สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายตะวัน  ลูกอินทร์
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
3. เด็กชายโกศัลย์   มะโนรัตน์
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นางสมปอง  อุตสาหะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.42 ทอง 9 1. เด็กชายปรีชา  โทนุบล
2. เด็กชายเก็จแก้ว  ศักดิ์เสือ
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 49 1. เด็กชายนิรันดร์  สาสังข์
2. เด็กชายภัทรชัย  กุแก้ว
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นายบุญจง  ศรีเลิศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 23 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
 
1. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายภูวเนตร  งามแสง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  สากาง
 
1. นางอาทิตยา  พรหมศรี
2. นางสมปอง  อุตสาหะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัทธิดา  เข็มโคตร
2. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นางรัตนา  บึงไกร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 52 1. เด็กหญิงอังค์วรา  แสงสีงาม
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 12 1. เด็กชายตะวัน  ลุกอินทร์
2. เด็กชายนนทกาญจน์   เย็นขัน
3. เด็กชายโกศัลย์   มะโนรัตน์
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นางรัตนา  บึงไกร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
 
1. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายนนทกาญจน์   เย็นขัน
 
1. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 39 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายนนทกาญจน์   เย็นขัน
 
1. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทธิดา  เข็มโคตร
2. เด็กหญิงนันทิดา  ใยจิต
3. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สากาง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
6. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
8. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
2. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
3. นางอาทิตยา  พรหมศรี
4. นางสาววิภาวรรณ  สาระบุตร
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกองทอง  งามแสง
2. เด็กหญิงนัทธิดา  เข็มโคตร
3. เด็กหญิงนันทิดา  ใยจิต
4. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชูโส
5. เด็กหญิงปรัชญาพร  แก้ววิเศษ
6. เด็กหญิงพรชิตา  โอนวัง
7. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมคช
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  สากาง
9. เด็กหญิงสุจิตรา  ปะโมทะโก
10. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
11. เด็กหญิงสุภนิดา  สังข์เครือ
12. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีบุญเรือง
13. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
14. เด็กหญิงอารยา  ต้นเกษ
15. เด็กหญิงอโนทัย  ใยเบ้า
16. เด็กหญิงเดือนพัตรา  ใบพิมาย
 
1. นายบุญจง  ศรีเลิศ
2. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
3. นางสมปอง  อุตสาหะ
4. นางอาทิตยา  พรหมศรี
5. นางรัตนา  บึงไกร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 59.8 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงอมลรดา  แสงสกุล
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พรมตื้อ
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 37 1. เด็กชายก้องกิดากร  สมจิตร
2. เด็กชายธรนินทร์  พานจำนงค์
3. เด็กชายพัชระ  งามเจริญ
 
1. นายบุญจง  ศรีเลิศ
2. นายรัตนา  บึงไกร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายก้องกิดากร  สมจิตร
2. เด็กชายธรณินทร์  พานจำนงค์
3. เด็กชายธวัฒน์ชัย  มะโนรัตน์
 
1. นายบุญจง  ศรีเลิศ
2. นางรัตนา  บึงไกร
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เนตรศิริ
 
1. นางรัตนา  บึงไกร