สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 49 1. เด็กชายคณาวุฒิ  หวังตันกลาง
2. เด็กชายชยพล  วงศ์จอม
3. เด็กชายสุทิวัส  เทศชัย
 
1. นางวิศิษภัคธ์  บุตรศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 42 1. เด็กชายธนา  สีวะสา
 
1. นางรุจี  เดชชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 50 1. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางรุจี  เดชชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 37 1. เด็กชายธนา  สีวะสา
 
1. นางรุจี  เดชชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 19 1. เด็กชายทัฐฌา  มังคลาด
2. เด็กชายภัทรกร  จินาวัลย์
 
1. นางสาวลัดดา  พรหมทา
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงดวงพร  รู้พูด
 
1. นางอัมพร  กรแก้ว