สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 1. เด็กชายจักรพงศ์  ไชยเสนา
2. เด็กชายจิระศักดิ์  คำมูล
 
1. นายรตนกร  เขตสกุล
2. นางสัมฤทธิ์  มณีวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติภณ  พิบูลพงษ์
 
1. นางวัลภา  อัจฉฤกษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  วรรณพัฒน์
 
1. นางวัลภา  อัจฉฤกษ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 17 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วิรุณพันธ์
 
1. นายวิจิตร  อรรคบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายจิระศักดิ์  คำมูล
 
1. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง 37 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  วรรณพัฒน์
 
1. นายวิจิตร  อรรคบุตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กชายจักรพงศ์  ไชยเสนา
 
1. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภณ  พิบูลพงษ์
2. เด็กชายธนดล  ทิพวัน
3. เด็กชายธนากร  หลักงาม
 
1. นายวิจิตร  อรรคบุตร
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภัทร  ฉิมพินิจ
2. เด็กชายภูธเนศ  สมพร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ผาจีบ
 
1. นายวิจิตร  อรรคบุตร
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  เสินไธสง
 
1. นายท่อนจันทร์  อัจฉฤกษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายโยธิน  ไชยโพธิ์
 
1. นายท่อนจันทร์  อัจฉฤกษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 49 1. เด็กหญิงสิริกานต์  สุนนท์ชัย
 
1. นายท่อนจันทร์  อัจฉฤกษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนากร  หลักงาม
 
1. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงอรอนงค์  คาวา
 
1. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 46 1. เด็กชายจเด็ด  คำมูล
2. เด็กหญิงอาวร  แก้วมั่น
 
1. นายสมชัย  กะตะศิลา
2. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกาญน์  แสงพฤกษ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงกุลธิดา  การุณ
4. เด็กหญิงสุลิทสรา  ชาวสน
5. เด็กหญิงอธิตา  สำราญรื่น
6. เด็กหญิงเกษศินี  ชินพันธ์
 
1. นายรตนกร  เขตสกุล
2. นางทัศนี  เขตสกุล
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 69 ทองแดง 76 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ครองพันธ์
 
1. นางวัลลภา  กะตะศิลา
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายยุทธนา  พิมทอง
2. เด็กชายสิงหา  สาเสนา
3. เด็กชายอรรถพล  ไชยเสนา
 
1. นางวัลลภา  กะตะศิลา
2. นางทัศนี  เขตสกุล
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  ไชยเสนา
 
1. นายวัลลภา  กะตะศิลา