สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กชายสุริยา  สาลีวงษ์
2. เด็กชายเดชรัตน์  ชัยมาตร
 
1. นายนิรันดร์  แท่นแก้ว
2. นายจำลอง  สิงจานุสงค์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 20 1. เด็กชายชนะเดช  แซ่จึง
 
1. นายยงยุทธ  สัมฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เพิ่มพูล
 
1. นายยงยุทธ  สัมฤทธิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 26 1. เด็กชายจิระพงศ์  โคศรีสุทธิ์
2. เด็กชายอ๊อฟ  วงษ์ชนะ
3. เด็กชายเมธี  จันทะแจ่ม
 
1. นายนิรันตร์  แท่นแก้ว
2. นายทวีวัฒน์  สามะคะผล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายระพีพัฒน์   พารา
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ไชยภิบาล
3. เด็กชายสุริยา  สาลีวงษ์
 
1. นายยงยุทธ  สัมฤทธิ์
2. นายเสกสรร  สุขประเสริฐ