สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงเนตรนภา   กิ่งนนท์
 
1. นางเพียรใจ  วันทรวง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 36 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟองบาลศรี
 
1. นางสาวรัชดา  โสพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 70 เงิน 49 1. เด็กหญิงวาสนา  การะเกษ
 
1. นายเฉลิม  ไชยปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 52 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  ชำนาญ
 
1. นายจำลอง  สิงจานุสงค์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 50 1. เด็กหญิงรัชนีกร  มีพันธ์
 
1. นายเฉลิม  ไชยปัญญา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 52 1. เด็กชายพีระพัฒน์  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กชายวรวิทร  จันทะโคตร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  โนนน้อย
2. นายวุฒิกุล  คำเคนบ้ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 43 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เพิ่มพูล
 
1. นายยงยุทธ  สัมฤทธิ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายชินพัฒน์  อินทรชูเดช
2. เด็กชายปราโมทย์  สมปอง
3. เด็กหญิงเกวลี  วิรุณพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  สัมฤทธิ์
2. นายยงยุทธ  สัมฤทธิ์
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กชายปราโมทย์  สมปอง
 
1. นางวราภรณ์  สัมฤทธิ์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงสุธิดา  อุระเพ็ญ
 
1. นายเสกสรร  สุขประเสริฐ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  บุญอยู่
 
1. นายเสกสรร  สุขประเสริฐ