สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินธิเดช
2. เด็กชายปุณณวิช  จิณะกับ
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 1. เด็กชายจิรายุ  ภูแสนคำ
2. เด็กชายพัทธดนท์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายภูเบศ  แสงทอง
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นายอุดม  ทองกลม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 21 1. เด็กชายธีระชาติ  นันทะสาร
2. เด็กชายนราเทพ  สันศรี
3. เด็กชายยอดอนันต์  นามแสง
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายสุจิตรา  ดาบุตร
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายสุจิตรา  ดาบุตร
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายยอดอนันต์  นามแสง
3. เด็กชายวิทยา  นาคำแยก
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายสุเนตร  อำนวย
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกมลากร  เลาะบุญ
2. เด็กชายกิตติพร  แก้วคำสี
3. เด็กชายสิทธิชัย  แพ่งพนม
 
1. นางสาววรรณิสา  อ่อมแก้ว
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำเอี่ยม
 
1. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงบุษบากร  อ่อนศรี
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ