สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 35 1. เด็กชายชวลิต  นันทะสาร
2. เด็กชายศุพรักษ์  หัสดี
 
1. นายอุดม  ทองกลม
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 49 1. เด็กหญิงนันทิพร  สาสังข์
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 51 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมไกรภักดิ์
2. เด็กชายธีระชาติ  นันทะสาร
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิริพร  มีศิลป์
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 41 1. เด็กชายป้องพล  บุญมี
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  โถทอง
 
1. นางคำกล  ทองกลม
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  โถทอง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  แพ่งพนม
3. เด็กหญิงศสิณา  แสงมณี
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นางสาวรัชนีกร  บุญยม
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิ่งแก้ว
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  จักรจาย
2. เด็กหญิงพิยดา  การะเกษ
3. เด็กชายรัชชานนท์  มะณี
 
1. นางคำกล  ทองกลม
2. นางสาววรรณิสา  อ่อมแก้ว
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงเกษกนก  กาหลง
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน