สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงโยธา
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินธิเดช
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงศิริพร  มีศิลป์
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธนพนธ์  อินตะนัย
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามวงษ์
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กชายธนพนธ์  อินตะนัย
2. เด็กชายปรีชา  พันธ์ศรี
 
1. นายอุดม  ทองกลม
2. นายขจรศกดิ์  สายดวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71 เงิน 35 1. เด็กชายชวลิต  นันทะสาร
2. เด็กชายศุพรักษ์  หัสดี
 
1. นายอุดม  ทองกลม
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 49 1. เด็กหญิงนันทิพร  สาสังข์
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 80 ทอง 36 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินธิเดช
2. เด็กชายปุณณวิช  จิณะกับ
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 51 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมไกรภักดิ์
2. เด็กชายธีระชาติ  นันทะสาร
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 1. เด็กชายจิรายุ  ภูแสนคำ
2. เด็กชายพัทธดนท์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายภูเบศ  แสงทอง
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นายอุดม  ทองกลม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 21 1. เด็กชายธีระชาติ  นันทะสาร
2. เด็กชายนราเทพ  สันศรี
3. เด็กชายยอดอนันต์  นามแสง
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงศิริพร  มีศิลป์
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 41 1. เด็กชายป้องพล  บุญมี
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายสุจิตรา  ดาบุตร
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายสุจิตรา  ดาบุตร
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริพร  มีศิลป์
2. เด็กหญิงแก้วสุพัตรา  มณีวรรณ
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายสุเนตร  อำนวย
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ดาบุตร
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามวงษ์
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายสุเนตร  อำนวย
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายยอดอนันต์  นามแสง
3. เด็กชายวิทยา  นาคำแยก
 
1. นายขจรศักดิ์  สายดวง
2. นายสุเนตร  อำนวย
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 51 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  โถทอง
 
1. นางคำกล  ทองกลม
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายกมลากร  เลาะบุญ
2. เด็กชายกิตติพร  แก้วคำสี
3. เด็กชายสิทธิชัย  แพ่งพนม
 
1. นางสาววรรณิสา  อ่อมแก้ว
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 62 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  โถทอง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  แพ่งพนม
3. เด็กหญิงศสิณา  แสงมณี
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นางสาวรัชนีกร  บุญยม
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิ่งแก้ว
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  คำเอี่ยม
 
1. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศรัญยาพร  บุญสิงห์
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศรัญยาพร  บุญสิงห์
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  จักรจาย
2. เด็กหญิงพิยดา  การะเกษ
3. เด็กชายรัชชานนท์  มะณี
 
1. นางคำกล  ทองกลม
2. นางสาววรรณิสา  อ่อมแก้ว
 
28 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงบุษบากร  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงเกษกนก  กาหลง
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
2. นางสาวนภัสรา  ทองกลม
 
29 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนพนธ์  อินตะนัย
2. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีทน
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
2. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 48 1. เด็กหญิงเกษกนก  กาหลง
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงบุษบากร  อ่อนศรี
 
1. นางสุวรรวลี  ครองยุทธ
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทิพยาภรณ์  จักรจาย
2. เด็กหญิงบุษบากร  อ่อนศรี
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นางทองปอน  ภูมิกาล