สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายพงศธร  พิภพ
2. เด็กชายอนันชัย  กัลยา
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายวรพจน์  เอื่ยมทรัพย์
2. เด็กชายสุธีร์  งามทวี
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ
2. เด็กชายเกรียงไกร  พิลาธร
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายธนวัฒน์   แดนไธสง
2. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์วรรณ
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายวรพจน์  เอื่ยมทรัพย์
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์   สายสุ้ย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บัวดี
 
1. นายถนอมศักดิ์   สมภาค
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์  เทพนาง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทัดแก้ว
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายอิทธิวากร  จันทบุตร
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงเกวลี  บุตรบุราณ
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกันต์  เทพนาง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงพิสมัย  มีสุข
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์  เทพนาง
2. เด็กชายพีรภัทร  สะอิ้งทอง
3. เด็กชายศิริวัฒน์  คำสนวน
4. เด็กชายสรยุทธ  โสรี
5. เด็กชายอิทธิวากร  จันทบุตร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
2. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงจุติพร  ภาวรรณ
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แตงฉ่ำ
2. เด็กชายวรพจน์  เอื่ยมทรัพย์
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
18 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุนไธสง
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  ศรีอ่อน
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัญติมา  สมภารเพียง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  สมวันนา
4. เด็กหญิงอติกานต์  ศรีธรรม
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วรเนตร
6. เด็กหญิงอรัญญา  จงทำดีประเสริฐ
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
2. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิชยา  หีตช่วย
2. เด็กชายภาวินี  มะนาศรี
3. เด็กหญิงอรชา  ดีเลิศ
 
1. นางอัสรา  พราวศรี
2. นางละเอียด  ดวงใจ