สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  สมวันนา
 
1. นายสมปอง  ออไธสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชนี  สิงห์กลาง
2. เด็กหญิงยลดา  ทองดี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วรเนตร
 
1. นายสุภาพ  สองบุญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แตงฉ่ำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขศิริ
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายเอกลักษณ์  คำสนวน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันภัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วรเนตร
 
1. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำสุวรรณ
2. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล