สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงอรัญญา  จงทำดีประเสริฐ
 
1. นายสมปอง  ออไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวอภิวันท์  หลาวทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  สมวันนา
 
1. นายสมปอง  ออไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายสุธีร์  งามทวี
 
1. นายวิศรุต  แก้วสมุทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงอรัญญา  จงทำดีประเสริฐ
 
1. นายวิศรุต  แก้วสมุทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธัญญบูรณ์  สีสด
2. เด็กชายศรัณย์  สายสุ้ย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  บัวดี
 
1. นายสุภาพ  สองบุญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชนี  สิงห์กลาง
2. เด็กหญิงยลดา  ทองดี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  วรเนตร
 
1. นายสุภาพ  สองบุญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจตุรวิตต์  สอนคุ้ม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวมาศ
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.74 ทองแดง 31 1. เด็กชายทินกร  ชมพู
2. เด็กชายนนทชัย  บัวมาศ
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายพงศธร  พิภพ
2. เด็กชายอนันชัย  กัลยา
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แตงฉ่ำ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขศิริ
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง 8 1. เด็กชายวรพจน์  เอื่ยมทรัพย์
2. เด็กชายสุธีร์  งามทวี
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภีรพัชร  ละชีวทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา  จงก์ทำดีประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลี  บุตรบุราการ
4. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำสุวรรณ
5. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
2. นางสาวนิลุบล  สุฤทธิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรัญญา  จงทำดีประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ
2. เด็กชายเกรียงไกร  พิลาธร
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กชายธนวัฒน์   แดนไธสง
2. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์วรรณ
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 13 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทิศกระโทก
2. เด็กชายวรพจน์  เอื่ยมทรัพย์
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรัณย์   สายสุ้ย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  บัวดี
 
1. นายถนอมศักดิ์   สมภาค
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปัญญาวงค์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธานิน  สีสด
2. เด็กชายพีระภัทร  สะอิ้งทอง
3. เด็กชายสหศวรรษ  จันทบุตร
 
1. นายเกรียงศักดิ์   เจริญศิริ
2. นางสาวนิลุบล  สุฤทธิ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์  เทพนาง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 34 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทัดแก้ว
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายอิทธิวากร  จันทบุตร
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงเกวลี  บุตรบุราณ
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายเอกลักษณ์  คำสนวน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกันต์  เทพนาง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงพิสมัย  มีสุข
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์  เทพนาง
2. เด็กชายพีรภัทร  สะอิ้งทอง
3. เด็กชายศิริวัฒน์  คำสนวน
4. เด็กชายสรยุทธ  โสรี
5. เด็กชายอิทธิวากร  จันทบุตร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เจริญศิริ
2. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำสุวรรณ
 
1. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  มะปรางก่ำ
 
1. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันภัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วรเนตร
 
1. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
35 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 28 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงจุติพร  ภาวรรณ
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แตงฉ่ำ
2. เด็กชายวรพจน์  เอื่ยมทรัพย์
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
37 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุนไธสง
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  ศรีอ่อน
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำสุวรรณ
2. เด็กหญิงโยยศวดี  แสนเมืองชิน
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงนัญติมา  สมภารเพียง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  สมวันนา
4. เด็กหญิงอติกานต์  ศรีธรรม
5. เด็กหญิงอรอนงค์  วรเนตร
6. เด็กหญิงอรัญญา  จงทำดีประเสริฐ
 
1. นางอรุณศรี  จันทศิลา
2. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงพิชยา  หีตช่วย
2. เด็กชายภาวินี  มะนาศรี
3. เด็กหญิงอรชา  ดีเลิศ
 
1. นางอัสรา  พราวศรี
2. นางละเอียด  ดวงใจ
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 121 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประสมบูรณ์
2. เด็กชายจิรอังกูร  หวังสุข
3. เด็กชายธนวัฒน์   เชื่อมบุญมา
 
1. นางละเอียด  ดวงใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  บุตรดีเคน
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคเสน
2. เด็กหญิงนุจริน  ใจหาญ
3. เด็กหญิงวริยา  อุปนันท์
 
1. นางละเอียด  ดวงใจ
2. นางสาวสุดารัตน์  บุตรดีเคน