สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอะลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 78.17 เงิน 13 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดรัมย์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  แสงแก้ว
3. เด็กชายเฉลิมรัตน์  แสงแก้ว
 
1. นายบุญเพ็ง  ชมชื่น
2. นางกมลมาลย์  นามวงค์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 78 เงิน 26 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรรณา
2. เด็กชายชนาธิป  สมภารเพียง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ทองกันยา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสดรัมย์
5. เด็กหญิงปรายมาศ  ดอกเด่น
6. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วมหาวงษ์
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  ครุฑพยนต์
8. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษสังข์
9. เด็กหญิงสุภิญญา  รัตนวัน
10. เด็กหญิงเสาวนีย์  สาลีอาจ
 
1. นายปรานิท  สมณี
2. นายสมคิด  ศิริจันทร์
3. นายกรีพล  ศิริจันทร์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 74 เงิน 21 1. เด็กชายชยางกูร  มูลพันธ์
2. เด็กชายชินพัฒน์  สุมาลัย
3. เด็กชายธราดล  คำชาย
4. เด็กชายพิชาญพัฒนา  ทัดแก้ว
5. เด็กชายมนตรี  พลหลัก
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  แก้วแดง
 
1. นายบุญเพ็ง  ชมชื่น
2. นางกมลมาลย์   นามวงค์
3. นายกรีพล   ศิริจันทร์