สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.25 ทอง 28 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูรณะ
 
1. นางนฤมล  ศรีระษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชิณศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
3. เด็กชายสิรภพ  เศรษศรี
 
1. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงวิชุดา  เมืองแสน
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมภูนุช  บุตรสา
2. เด็กหญิงณัฐฌา  เทียมใส
3. เด็กหญิงนิรุชา  เลิศพันธ์
4. เด็กหญิงพรนภา  ไสยรส
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุมาลี
 
1. นายชำนาญ  โสดา
2. นางอัมพร  สอนเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 46 1. เด็กหญิงพิภากร  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงอัษฎาวุธ  อุตะมี
 
1. นางอัมพร  สอนเจริญ
2. นางรื่นฤดี  บุญกันหา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เทียมใสย์
2. เด็กชายผดุงเกียรติ์  สุุำแดง
 
1. นางอัมพร  สอนเจริญ
2. นายหาญ  อุตมี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 25 1. นางสาวเจนจิรา  โทอาษา
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  เศรษศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายกิตติชัย  สิทธิ
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 40 1. เด็กหญิงปุญญากร  โคตรคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ผมภักดิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  นันทพันธ์
3. เด็กชายณัฐพล  คำแก้ว
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภักดี
5. เด็กชายพีนกร  วิบูลย์อรรถ
 
1. นายอัครเดช  พรหมทา
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำอาษา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กุลวัน
3. เด็กชายณัฐพล  วรครุธ
4. เด็กชายธนากร  แก้ววงษ์
5. เด็กชายนันทการ  จงใจงาม
6. เด็กชายสุพร  เทพชัย
7. เด็กชายเจิมศักดิ์  พรมชาติ
8. เด็กชายเทอดศักดิ์  แก้วทอง
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
3. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศิริเวช
2. เด็กหญิงมธุรดา  ผลมาตร
 
1. นายชัชวาล  ศรีระษา
2. นางนฤมล  ศรีระษา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สิงห์สาย
2. เด็กชายวัฒนะ  ปัดนาวาส
3. เด็กชายอนุชา  มาพล
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นายณรงค์ศักดิ์  กุลวัน
2. นายนันทการ  จงใจงาม
3. นายสุพร  เทพชัย
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 15 1. เด็กชายฐตวัฒน์  สุุีตะริสุ
2. เด็กชายณัฐชนบดี  ธิตา
3. เด็กชายธวัชชัย  วงษวุธ
 
1. นายเสน่ห์  ชนะงาม
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายธนพล  มุทาวัน
2. เด็กชายปกรณ์   ผาสุก
3. เด็กชายเอกราช  เมืองแสน
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา