สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุรินพร  ดอกจันทร์
 
1. นายอัครเดช  พรหมทา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชา  เทียมใสย
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร์โท
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 52 1. เด็กหญิงปุญญากร  โคตรคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70.1 เงิน 21 1. เด็กชายนพรุจ  ทรัพย์เติม
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญนาที
3. เด็กชายวรวุธ  กุตาวัน
4. เด็กชายวีรพงศ์  จันทร์เพ็ง
5. เด็กชายสุรชัย  พรมมา
6. เด็กชายอนุชา  มาพล
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
3. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายกันต์ธร  ไสยรส
2. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรสา
3. นางสาวเจนจิรา  โทอาษา
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์