สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เศรษศรี
 
1. นางนฤมล  ศรีระษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
 
1. นายอัครเดช  พรหมทา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10    
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายจุฑาภัทร  อรรคศรีวร
 
1. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายพันกร  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดวงดาว  พาที
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุมาลี
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  นันทพันธ์
 
1. นางสาววรรณิภา   กองแก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงจุรินทร์รัตน์  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงยา
3. เด็กหญิงปุญญากร  โคตรคำ
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภานุพงศ์  เลาะกลาง
2. เด็กชายรุ้งเพชร  เมืองแสน
3. เด็กหญิงสโรชา  สุุทธปัญญา
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม