สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เศรษศรี
 
1. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายบุญเลิศ  ชุมพลพันธ์
 
1. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศิริเวช
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญนาที
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูรณะ
 
1. นางสาววรรณิภา   กองแก้ว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
 
1. นางสาววรรณิภา   กองแก้ว