สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุรินพร  ดอกจันทร์
 
1. นายอัครเดช  พรหมทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เศรษศรี
 
1. นางนฤมล  ศรีระษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
 
1. นายอัครเดช  พรหมทา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.25 ทอง 28 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูรณะ
 
1. นางนฤมล  ศรีระษา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10    
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวน้ำฝน  ศิริวัย
 
1. นายอัครเดช  พรหมทา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เศรษศรี
 
1. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายบุญเลิศ  ชุมพลพันธ์
 
1. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุรินทร์รัตน์  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงยา
3. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชิณศรี
 
1. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
2. นางสาวภิญญาภัชญ์  โสดาสุรัตน์กุล
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงดาว  พาที
2. เด็กชายบุญเลิศ  ชุมพลพันธ์
3. เด็กหญิงสุรินพร  ดอกจันทร์
 
1. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
2. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 36 1. เด็กชายจุฑาภัทร  อรรคศรีวร
 
1. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายพันกร  วิบูลย์อรรถ
 
1. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญประเสริฐ  ชิณศรี
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
3. เด็กชายสิรภพ  เศรษศรี
 
1. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงวิชุดา  เมืองแสน
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชมภูนุช  บุตรสา
2. เด็กหญิงณัฐฌา  เทียมใส
3. เด็กหญิงนิรุชา  เลิศพันธ์
4. เด็กหญิงพรนภา  ไสยรส
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุมาลี
 
1. นายชำนาญ  โสดา
2. นางอัมพร  สอนเจริญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 46 1. เด็กหญิงพิภากร  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงอัษฎาวุธ  อุตะมี
 
1. นางอัมพร  สอนเจริญ
2. นางรื่นฤดี  บุญกันหา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เทียมใสย์
2. เด็กชายผดุงเกียรติ์  สุุำแดง
 
1. นางอัมพร  สอนเจริญ
2. นายหาญ  อุตมี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศิริเวช
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญนาที
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดวงดาว  พาที
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุมาลี
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชา  เทียมใสย
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร์โท
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 25 1. นางสาวเจนจิรา  โทอาษา
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  พวงพันธ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 52 1. เด็กหญิงปุญญากร  โคตรคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 -    
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงอภิญญา  เศรษศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 30 1. เด็กชายกิตติชัย  สิทธิ
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 40 1. เด็กหญิงปุญญากร  โคตรคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสันต์  ผมภักดิ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  นันทพันธ์
3. เด็กชายณัฐพล  คำแก้ว
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภักดี
5. เด็กชายพีนกร  วิบูลย์อรรถ
 
1. นายอัครเดช  พรหมทา
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บูรณะ
 
1. นางสาววรรณิภา   กองแก้ว
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 52.5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
 
1. นางสาววรรณิภา   กองแก้ว
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐิติมา  นันทพันธ์
 
1. นางสาววรรณิภา   กองแก้ว
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70.1 เงิน 21 1. เด็กชายนพรุจ  ทรัพย์เติม
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญนาที
3. เด็กชายวรวุธ  กุตาวัน
4. เด็กชายวีรพงศ์  จันทร์เพ็ง
5. เด็กชายสุรชัย  พรมมา
6. เด็กชายอนุชา  มาพล
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
3. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำอาษา
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กุลวัน
3. เด็กชายณัฐพล  วรครุธ
4. เด็กชายธนากร  แก้ววงษ์
5. เด็กชายนันทการ  จงใจงาม
6. เด็กชายสุพร  เทพชัย
7. เด็กชายเจิมศักดิ์  พรมชาติ
8. เด็กชายเทอดศักดิ์  แก้วทอง
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
3. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงจุรินทร์รัตน์  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงยา
3. เด็กหญิงปุญญากร  โคตรคำ
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กชายกันต์ธร  ไสยรส
2. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรสา
3. นางสาวเจนจิรา  โทอาษา
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศิริเวช
2. เด็กหญิงมธุรดา  ผลมาตร
 
1. นายชัชวาล  ศรีระษา
2. นางนฤมล  ศรีระษา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุรินทร์รัตน์  สุวรรณัง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงยา
3. เด็กหญิงปุญญากร  โคตรคำ
 
1. นางรืนฤดี  บุญกันหา
2. นางอัมพร  สอนเจริญ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรสา
2. เด็กหญิงฐิติมา  นันทพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  สุมาลี
 
1. นางรื่นฤดี  บุญกันหา
2. นางอัมพร  สอนเจริญ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 39 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สิงห์สาย
2. เด็กชายวัฒนะ  ปัดนาวาส
3. เด็กชายอนุชา  มาพล
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวพรวิไล  ปิยะวงษ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นายณรงค์ศักดิ์  กุลวัน
2. นายนันทการ  จงใจงาม
3. นายสุพร  เทพชัย
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายภานุพงศ์  เลาะกลาง
2. เด็กชายรุ้งเพชร  เมืองแสน
3. เด็กหญิงสโรชา  สุุทธปัญญา
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นายเสน่ห์  ชนะงาม
 
42 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิภากร  ดอกจันทร์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อุตะมี
 
1. นางอัมพร  สอนเจริญ
 
43 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง 15 1. เด็กชายฐตวัฒน์  สุุีตะริสุ
2. เด็กชายณัฐชนบดี  ธิตา
3. เด็กชายธวัชชัย  วงษวุธ
 
1. นายเสน่ห์  ชนะงาม
2. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายธนพล  มุทาวัน
2. เด็กชายปกรณ์   ผาสุก
3. เด็กชายเอกราช  เมืองแสน
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวสุรางคนา   ไชยปัญญา