สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์
 
1. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เพ็ชร
 
1. นายกฤษฎางค์  พันหอม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  หาญภิรมย์
2. เด็กชายนพพล  กรชนพักตร์
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายกุลสมภพ  บุตรราช
2. เด็กชายภูริทัต  ดวงบุตร
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กหญิงนภัชชา  สุจิตร
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วนารินทร์
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงวงศกร  ยาทะเล
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงมลฤดี  แพงศรี
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงวรวรรณ   นพเกตุ
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธ์พะม่า
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วนารินทร์
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยุพา  แซกรัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปุ้มสะเกตุ
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวงศ์  ปราบประจิตร์
2. เด็กหญิงสายธาร  โพธิ์บุญเรือง
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
2. นายวีระ  วิลัยเกษ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายสราวุธ  กาญจรัส
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พันพม่า
 
1. นายสมปอง  ดำริห์
2. นายคมกริช  ภักดิ์ใส
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายกฤตภัค  บัวเขียว
2. เด็กชายณัฐนนท์  บุตรดี
3. เด็กชายวิโรจน์  สิงห์จานุสงค์
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
2. นายอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ษา
3. เด็กหญิงสายธาร  โพธิ์บุญเรือง
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
2. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายปิติมน  บุญเชิญ
2. เด็กชายศิวกร  จึงตระกูล
3. เด็กชายเอกคนิศวร์  แก้วสมุทร์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นิวาส
2. นางหทัยกาญจน์  สกุณี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายธวัชชัย  โสภา
2. เด็กชายพลพีร์  คะหาร
3. เด็กชายษุภากร  ยศแก้ว
 
1. นายสมปอง  ดำริห์
2. นายคมกริช  ภักดิ์ใส