สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัสรา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  หาญภิรมย์
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
2. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายอานนท์  ประดับบุตร
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิลามาศ  พรหมพิลา
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธุ์พะม่า
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
2. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงปัญรสี  อภัยแสน
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ษา
 
1. นางสุหาญ  มั่งมี
2. นางกุลสตรี  อาทิเวช
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุจิตา  ธรรมชาติ
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงวรวรรณ   นพเกตุ
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงภัสรา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  หาญภิรมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
2. นายวีระ  วิลัยเกษ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงญาโณทัย  กลิ่นชวนชื่น
3. เด็กชายธนพล  คะหาญ
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
2. นายวีระ  วิลัยเกษ
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี
 
1. นางหทัยกาญจน์  สกุณี
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กชายชานน  โสภา
2. เด็กชายพีระพงษ์  พันพม่า
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
2. นางวรสรรค์  บุตรดี
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายรุ่งวิวัฒน์  ทะวะบุตร
2. เด็กหญิงวุฒิพร  บัวเขียว
 
1. นายปฎิวัติ  ขนวน
2. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายพีระพงษ์  พันพม่า
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์