สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 1. เด็กชายจิรวงศ์  ปราบประจิตร์
 
1. นายกฤษฎางค์  พันหอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์
 
1. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เพ็ชร
 
1. นายกฤษฎางค์  พันหอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โสภา
 
1. นายกฤษฎางค์  พันหอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิลามาศ  พรหมพิลา
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ปุ้มสะเกตุ
 
1. นายกฤษฎางค์  พันหอม
2. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปุ้มสะเกตุ
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัสรา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  หาญภิรมย์
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
2. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 23 1. เด็กชายอานนท์  ประดับบุตร
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายชลธาร  บัวเขียว
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิลามาศ  พรหมพิลา
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธุ์พะม่า
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
2. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 47 1. เด็กชายประวิตร  กิรัมย์
2. เด็กชายปรีชา  เจียงวงค์
 
1. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
2. นายทองใส  อินทร์ทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร  หาญภิรมย์
2. เด็กชายนพพล  กรชนพักตร์
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายกุลสมภพ  บุตรราช
2. เด็กชายภูริทัต  ดวงบุตร
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจิรดา  ยงกุล
2. เด็กหญิงจิลามาศ  พรหมพิลา
3. เด็กหญิงวรวรรณ  นพเกตุ
4. เด็กหญิงสุนิสา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธุ์พะม่า
 
1. นายปฏิวัติ  ขนวน
2. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 41 1. เด็กหญิงนภัชชา  สุจิตร
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วนารินทร์
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงดวงพร  สุขจันทร์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นุ่นทิพย์
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นายสมปอง  ดำริห์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงวงศกร  ยาทะเล
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงมลฤดี  แพงศรี
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธีรดา  สุฤทธิ์
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปุ้มสะเกตุ
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงปัญรสี  อภัยแสน
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ษา
 
1. นางสุหาญ  มั่งมี
2. นางกุลสตรี  อาทิเวช
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุจิตา  ธรรมชาติ
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 20 1. เด็กหญิงวรวรรณ   นพเกตุ
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พันธ์พะม่า
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงวรวรรณ   นพเกตุ
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วนารินทร์
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริยุพา  แซกรัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ปุ้มสะเกตุ
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงภัสรา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงวิภาพันธ์  หาญภิรมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
2. นายวีระ  วิลัยเกษ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงญาโณทัย  กลิ่นชวนชื่น
3. เด็กชายธนพล  คะหาญ
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
2. นายวีระ  วิลัยเกษ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัสรา  วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงสิริยุพา  แซกรัมย์
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
2. นายวีระ  วิลัยเกษ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรดา  ยงกุล
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  สมบัติ
 
1. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
35 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สันทาลุนัย
 
1. นายปฎิวัติ  ขนวน
 
36 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายประวิตร  กิรัมย์
 
1. นายปฎิวัติ  ขนวน
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวงศ์  ปราบประจิตร์
2. เด็กหญิงสายธาร  โพธิ์บุญเรือง
 
1. นางสาวศิริกุล  บุญฑล
2. นายวีระ  วิลัยเกษ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายสราวุธ  กาญจรัส
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พันพม่า
 
1. นายสมปอง  ดำริห์
2. นายคมกริช  ภักดิ์ใส
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กชายกฤตภัค  บัวเขียว
2. เด็กชายณัฐนนท์  บุตรดี
3. เด็กชายวิโรจน์  สิงห์จานุสงค์
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
2. นายอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ษา
3. เด็กหญิงสายธาร  โพธิ์บุญเรือง
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
2. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายปิติมน  บุญเชิญ
2. เด็กชายศิวกร  จึงตระกูล
3. เด็กชายเอกคนิศวร์  แก้วสมุทร์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นิวาส
2. นางหทัยกาญจน์  สกุณี
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 85 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสนเภา
2. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  เจียงวงค์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี
 
1. นางหทัยกาญจน์  สกุณี
2. นางสาวชนัญชิดา  นิวาส
 
43 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 52 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี
 
1. นางหทัยกาญจน์  สกุณี
 
44 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 27 1. เด็กชายชานน  โสภา
2. เด็กชายพีระพงษ์  พันพม่า
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
2. นางวรสรรค์  บุตรดี
 
45 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กชายรุ่งวิวัฒน์  ทะวะบุตร
2. เด็กหญิงวุฒิพร  บัวเขียว
 
1. นายปฎิวัติ  ขนวน
2. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายพีระพงษ์  พันพม่า
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนพดล  งาตา
2. เด็กชายนิวัฒน์  คำทิ้ง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กิรัมย์
4. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรดี
5. เด็กชายวิทยา  ยาทะเล
6. เด็กหญิงวุฒิพร  บัวเขียว
7. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเกิด
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
2. นางวรสรรค์  บุตรดี
3. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กชายธวัชชัย  โสภา
2. เด็กชายพลพีร์  คะหาร
3. เด็กชายษุภากร  ยศแก้ว
 
1. นายสมปอง  ดำริห์
2. นายคมกริช  ภักดิ์ใส