สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมดี
2. เด็กหญิงอรัญญา  นาคกลาง
3. เด็กหญิงเกศกนก  แก้วชัย
 
1. นางนวลมณี  คุณวาที
2. นางสรัญญา  อบอุ่น
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  หงษ์ศิริ
2. นายทิวา  ชมภู
3. นางสาวสุภาวิณี  ชมภู
 
1. นางนวลมณี  คุณวาที
2. นางสรัญญา  อบอุ่น
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมใสย์
2. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
3. เด็กหญิงสุมินตรา  ฉาบพิมาย
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนริศรา  อามาตร์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สอนศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ลุนพงษ์
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมดี
2. เด็กหญิงอรัญญา  นาคกลาง
3. เด็กหญิงเกศกนก  แก้วชัย
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสสร  แพงศรี
2. เด็กหญิงพิมผกา  ใยอุ่น
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  มุ่งงาม
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  วงศ์จอม
2. เด็กชายศักดา  ยางงาม
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.14 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมดี
2. เด็กหญิงเกศกนก  แก้วชัย
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นายดนัย  พันธ์ขาว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  พรมดี
2. เด็กชายศิริพงษ์  มุลาลินน์
 
1. นายอรรถกร  มุลาลินน์
2. นายดนัย  พันธ์ขาว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 10 1. เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี
2. เด็กหญิงนลิสษา  วาปีนา
3. เด็กหญิงพิิยดา  โพธิ์ปัสสา
4. เด็กชายวุฒิพร  รินจันทร์
5. เด็กชายสิปปวิชญ์  ประชุมรักษ์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 17 1. เด็กหญิงมณีรุ้ง  รินจันทร์
2. เด็กชายอำพล  ศรศรี
 
1. นายทองสุข  บุตรแสน
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวส่อง
2. เด็กหญิงสรีรันต์  นุกรรัมย์
 
1. นายบุญเรือง  ดำเนิน
2. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิริพร  บุญตะนัย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์ศิริ
 
1. นายบุญเรือง  ดำเนิน
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  กลิ่นหนู
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุษบง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุทัศนันท์  แผงอ่อน
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมผกา  ใยอุ่น
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงนภัสสร  แพงศรี
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญขวาง
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมผกา  ใยอุ่น
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  แผงอ่อน
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  ชมภู
2. เด็กหญิงสุชานาถ  วงษ์นคร
 
1. นายสมจิตร  ดวงชัย
2. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณโรจน์  จรูญชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
3. เด็กหญิงสนิสา  บุญตะนัย
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิศวะ  สมสุข
2. เด็กชายสุริยา  ลำมูล
3. เด็กชายอำพล  ศรศรี
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุดาภา  บัวส่อง
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  มุนสุรินทร์
3. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วงค์เสนา
2. เด็กหญิงสุชานาถ  วงษ์นคร
3. เด็กหญิงอารียา  ใยหงษ์
 
1. นางขวัญตา  ไพศาล
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายกาญจนวัฒน์  สาสังข์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  คำยา
3. เด็กชายนัฐพล  แดนกมล
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิมผกา  ใยอุ่น
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  แผงอ่อน
3. เด็กหญิงวิชิตา  โสมนัส
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นางสรัญญา  อบอุ่น
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายจารุวิทย์  สอิ่งทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชาภรณ์  บุญขวาง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  งามตรง
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวถวิล  โคตรสงคราม
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายวาทิศ  ชิณราช
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 20 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมดี
2. เด็กชายณัฐพล  แดนกมล
 
1. นายเกียรติพงษ์  โคตรเจริญ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์จอม