สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงนริศรา  อามาตร์
 
1. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
 
1. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70.94 เงิน 15 1. เด็กชายธีระภัทร  เชียงนา
2. เด็กชายสิปปวิชญ์  ประชุมรักษ์
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 26 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แก้วชัย
2. เด็กชายวิศรุต  สมสุข
 
1. นายดนัย  พันธ์ขาว
2. นายอรรถกร  มุลาลินน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 48 1. เด็กหญิงสุพรรณวดี  แผงอ่อน
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมผกา  ใยอุ่น
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 40 1. เด็กหญิงเมธาวดี  แผงอ่อน
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สอนศรี
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ลุนพงษ์
 
1. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 22 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มุนสุรินทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  โคตรเจริญ
 
1. นางสาวโสภา  อินธรรม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ศุภศร
2. เด็กหญิงวิชาวีร์  ลาลุน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  พรมดี
 
1. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
2. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 22 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมใสย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สาสังข์
 
1. นายสมจิตร  ดวงชัย
2. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาคริต  กลิ่นหนู
2. เด็กชายพิชิตชัย  ใยอุ่น
3. เด็กชายอิทธิพล  เจริญราช
 
1. นายอรรถกร  มุลาลินน์
2. นายดนัย  พันธ์ขาว