สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มุนสุรินทร์
 
1. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 45 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญชู
2. เด็กหญิงธนัดชา  หล้าศรี
 
1. นายสมจิตร  ดวงชัย
2. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายทิวา  แก้วดี
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลาลุน
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์จอม
2. นางสรัญญา  อบอุ่น