สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพ็ชร
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
2. เด็กหญิงอารียา  เสาศิริ
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
2. นางจิราพร  จุลละศร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  บัวชุม
2. เด็กชายทวีวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
3. เด็กชายพิทยาธร  บุญฑล
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
2. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดาพร  อโนพันธ์
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ทนลิตย์
2. เด็กชายภีรภัทร  หาญบาง
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ผาสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤตติยา  มุ่งเกี่ยวกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยานิวงค์
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
2. นางสาววราภรณ์  ใยเมือง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 18 1. เด็กชายธีรเมธ  สอิ้งทอง
2. เด็กชายอนุรักษ์  ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาศรี
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทะวิลา
2. เด็กชายวรกรานต์  สุทธิ
3. เด็กชายเจษฎา  คูวงเดือน
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพ็ชร
2. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  อนุพันธ์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษา
5. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
7. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
9. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
10. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
11. เด็กชายสุธี  แก่นสนธิ์
12. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
13. เด็กชายอนุรักษ์  จันทะแจ่ม
14. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
15. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
16. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงท้าว
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
18. เด็กหญิงอัลธิกา  หล้าธรรม
19. เด็กหญิงอารียา  เสาศิริ
20. เด็กชายเอ  คำสาคู
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางจิราพร  จุลละศร
3. นางเยาวภา  ดาสันทัด
4. นางปวีร์ลดา   นางาม
5. นายมนตรี  ขาววิเศษ
6. นางสมใจ  ก้อนศิลา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
2. นางจิราพร  จุลละศร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยรักษ์
 
1. นางปวีร์ลดา   นางาม
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงสิงห์
2. เด็กหญิงชนัญชิญาณ์  เปี่ยมปิด
3. เด็กหญิงณัฐชยา  โคกสิมมา
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางปวีร์ลดา   นางาม
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายธนพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายปฐวีกรานต์  วงษ์อารีย์
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  สุมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
2. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  สุมา
2. เด็กหญิงชุติมา  เกษมวงษ์
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา