สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงอัลธิกา  หล้าธรรม
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
 
1. นายพัฒนจิตติ  สายลาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
4. เด็กหญิงอภิรักษ์  เข็มแก้ว
5. เด็กชายเจษฎา  คูวงเดือน
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงประภาพร  สระภู
3. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
4. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
5. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 46 1. เด็กชายพิทยาธร  บุญฑล
 
1. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 34 1. เด็กชายพีระพัฒน์  กันหาชาติ
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 45 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 48 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
2. เด็กหญิงอาริสา  สมบัติ
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.4 เงิน 19 1. เด็กชายภัทรธร  กลิ่นกัน
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงสมัชญา  คชคีรี
2. เด็กหญิงเกศินี  วงค์กอ
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
2. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  พลบุญ
3. เด็กชายพีระพัชร   จินดาศรี
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางปวีร์ลดา   นางาม
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทพันธ์
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายนิรุตต์  จันทะพันธ์
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทพันธ์
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา