สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉำ่
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายพงศกร  ดวงชัย
 
1. นายพัฒนจิตติ  สายลาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.18 ทองแดง 25 1. เด็กชายปฐวีกานต์  วงศ์อารีย์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรพงษ์  ศรปราบ
2. เด็กชายเอกภพ  ผาแก้ว
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงณิชมน  พวงสวัสดิ์
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  งามโฉม
2. เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์
3. เด็กชายจิตรกร  อินทฤทธิ์
4. เด็กชายธนภัทร  พวงสวัสดิ์
5. เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา
6. เด็กชายสิริโชค  ยอดพุฒ
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
2. นายไพศาล  ปัทมคัมภ์
3. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาศรี
 
1. นายคมสัน  เครือเสน
2. นางสาววราภรณ์  ใยเมือง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัชยา  พรหมลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สร้อยทอง
 
1. นายคมสัน  เครือเสน
2. นางสาววราภรณ์  ใยเมือง