สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉำ่
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กหญิงอัลธิกา  หล้าธรรม
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพ็ชร
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
2. เด็กหญิงอารียา  เสาศิริ
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
2. นางจิราพร  จุลละศร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพีระพัฒน์  กันหาชาติ
 
1. นายพัฒนจิตติ  สายลาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
 
1. นายพัฒนจิตติ  สายลาม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 33 1. เด็กชายพงศกร  ดวงชัย
 
1. นายพัฒนจิตติ  สายลาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายจักรพงษ์  บัวชุม
2. เด็กชายทวีวัฒน์  สุวรรณวัฒน์
3. เด็กชายพิทยาธร  บุญฑล
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
2. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 55.24 เข้าร่วม 36 1. เด็กชาย จิตรกร  อินทฤธิ์
2. เด็กชายสิริโชค  ยอดพุฒ
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
2. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 65.18 ทองแดง 25 1. เด็กชายปฐวีกานต์  วงศ์อารีย์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกลิ่นนคร  แขมคำ
2. เด็กชายเอ  คำสาคู
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
2. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 24 1. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษา
3. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
4. เด็กหญิงอภิรักษ์  เข็มแก้ว
5. เด็กชายเจษฎา  คูวงเดือน
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงประภาพร  สระภู
3. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
4. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
5. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงธิดาพร  อโนพันธ์
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 46 1. เด็กชายพิทยาธร  บุญฑล
 
1. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ทนลิตย์
2. เด็กชายภีรภัทร  หาญบาง
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  ผาสุข
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรพงษ์  ศรปราบ
2. เด็กชายเอกภพ  ผาแก้ว
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นางสาวศศิมาภรณ์  สัมโย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 34 1. เด็กชายพีระพัฒน์  กันหาชาติ
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 45 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 20 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤตติยา  มุ่งเกี่ยวกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ยานิวงค์
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
2. นางสาววราภรณ์  ใยเมือง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 48 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
2. เด็กหญิงอาริสา  สมบัติ
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 18 1. เด็กชายธีรเมธ  สอิ้งทอง
2. เด็กชายอนุรักษ์  ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาศรี
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 26 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทะวิลา
2. เด็กชายวรกรานต์  สุทธิ
3. เด็กชายเจษฎา  คูวงเดือน
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  มอญเพ็ชร
2. เด็กชายชิตพล  อนุพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  อนุพันธ์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิทักษา
5. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
7. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
9. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
10. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
11. เด็กชายสุธี  แก่นสนธิ์
12. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์วรรณา
13. เด็กชายอนุรักษ์  จันทะแจ่ม
14. เด็กหญิงอภิญญา  สมศรีสุข
15. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
16. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงท้าว
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  โอชา
18. เด็กหญิงอัลธิกา  หล้าธรรม
19. เด็กหญิงอารียา  เสาศิริ
20. เด็กชายเอ  คำสาคู
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางจิราพร  จุลละศร
3. นางเยาวภา  ดาสันทัด
4. นางปวีร์ลดา   นางาม
5. นายมนตรี  ขาววิเศษ
6. นางสมใจ  ก้อนศิลา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71.4 เงิน 19 1. เด็กชายภัทรธร  กลิ่นกัน
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันล่องคำ
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงณิชมน  พวงสวัสดิ์
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงสมัชญา  คชคีรี
2. เด็กหญิงเกศินี  วงค์กอ
 
1. นายไพชยนต์  อ่อนช้อย
2. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 43 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  งามโฉม
2. เด็กชายจรูญโรจน์  อนุพันธ์
3. เด็กชายจิตรกร  อินทฤทธิ์
4. เด็กชายธนภัทร  พวงสวัสดิ์
5. เด็กชายธเนศ  โคกสิมมา
6. เด็กชายสิริโชค  ยอดพุฒ
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
2. นายไพศาล  ปัทมคัมภ์
3. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติมา  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนลินี  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
2. นางจิราพร  จุลละศร
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิชาดา  หัวใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงนัชชา  งามล้วน
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  ทำดีกุล
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
38 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงนุชรดี  บุตรเพชร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  จินดาศรี
 
1. นายคมสัน  เครือเสน
2. นางสาววราภรณ์  ใยเมือง
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงณัชยา  พรหมลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ก้านท้าว
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สร้อยทอง
 
1. นายคมสัน  เครือเสน
2. นางสาววราภรณ์  ใยเมือง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิวัฒทนา  โนนน้อย
2. เด็กชายอภิรักษ์  เข็มแก้ว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงท้าว
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
2. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
41 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยรักษ์
 
1. นางปวีร์ลดา   นางาม
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 83 1. เด็กชายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  พลบุญ
3. เด็กชายพีระพัชร   จินดาศรี
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางปวีร์ลดา   นางาม
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงสิงห์
2. เด็กหญิงชนัญชิญาณ์  เปี่ยมปิด
3. เด็กหญิงณัฐชยา  โคกสิมมา
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
2. นางปวีร์ลดา   นางาม
 
44 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กชายธนพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางจิราพร  จุลละศร
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
47 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายปฐวีกรานต์  วงษ์อารีย์
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
48 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  สุมา
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีรักษา
 
1. นางสมใจ  ก้อนศิลา
2. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
49 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  สุมา
2. เด็กหญิงชุติมา  เกษมวงษ์
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นายฤทธิไกร  โสพัฒน์
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 18 1. เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทพันธ์
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 33 1. เด็กชายนิรุตต์  จันทะพันธ์
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  จันทพันธ์
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา