สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงภัทริกา  เพชรร่วม
 
1. นายพินิจ  คำดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
 
1. นายกมณภัฒน์  มาพบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุปราณี  ไกรจันทร์
 
1. นายพินิจ  คำดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีอำนาจ
 
1. นายพินิจ  คำดำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงเกษมณี  โนนน้อย
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญคำ
2. เด็กชายเจนณรงค์  โนนน้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
2. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์