สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นายกมณภัฒน์  มาพบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายอิสระ  กัณหา
 
1. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายชัชวาล  โสพันธ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายภูนิพงษ์  ทองล้วน
 
1. นางผกามาศ  โกฏแสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.02 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายกนกพล  อุปชาย์
2. เด็กชายธนาวิน  ประโคนศรี
 
1. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
2. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนองข่า
 
1. นายบุญมา  คำอุดม