สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นายกมณภัฒน์  มาพบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกษมณี  โนนน้อย
 
1. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงภัทริกา  เพชรร่วม
 
1. นายพินิจ  คำดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
 
1. นายกมณภัฒน์  มาพบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญมณี  มีพันธ์
 
1. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุปราณี  ไกรจันทร์
 
1. นายพินิจ  คำดำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 36 1. เด็กหญิงพิมยุภา  ธรรมรักษ์
 
1. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไชยสาร
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เข็มโคตร
 
1. นายพินิจ  คำดำ
2. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีอำนาจ
 
1. นายพินิจ  คำดำ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 19 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายอิสระ  กัณหา
 
1. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายชัชวาล  โสพันธ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 78.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีอำนาจ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดมงคล
3. เด็กชายอริศรา  คำงาม
 
1. นางผกามาศ  โกฏแสน
2. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรญา  มะอินทร์
2. เด็กหญิงอุษณี  ภูมี
 
1. นางผกามาศ  โกฏแสน
2. นายเอกลักษณ์  ไชยภักดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
 
1. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงเกษมณี  โนนน้อย
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายภูนิพงษ์  ทองล้วน
 
1. นางผกามาศ  โกฏแสน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายธนศักดิ์  หล้าธรรม
2. เด็กชายสุทามาศ  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงอุษณี  ภูมี
 
1. นางมยุรา  มณีสาย
2. นางยุพิน  คำดำ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.02 เข้าร่วม 35 1. เด็กชายกนกพล  อุปชาย์
2. เด็กชายธนาวิน  ประโคนศรี
 
1. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
2. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟารีดา  แย้มฎีกา
2. เด็กหญิงศรญา  มะอินทร์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดมงคล
4. เด็กชายอนันต์  พรมตา
5. เด็กหญิงอริศรา  คำงาม
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางสุณัฏฐา  รุ่งราม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฑนงค์  วรรณะ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  โนนน้อย
3. เด็กหญิงภัทริกา  เพชรร่วม
4. เด็กหญิงสุทามาศ  หงษ์อินทร์
5. เด็กหญิงอุษณี  ภูมี
 
1. นางสาววิชชุตา  ไชยราช
2. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจุติมาพร  คลองกระทา
2. เด็กชายฉัตรชัย  โสพันธ์
3. เด็กหญิงภานุพงศ์  ดรุณพันธ์
4. เด็กหญิงรสรินทร์  ผามี
5. เด็กหญิงหฤทัย  รวยพงษ์
 
1. นางผกามาศ  โกฏแสน
2. นายเอกลักษณ์  ไชยภักดิ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 38 1. เด็กหญิงพัชรีญา  เนื้อทอง
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 1. เด็กชายธวัชชัย  มูลเหล็ก
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฟารีดา  แย้มฎีกา
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
2. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นางนันทา  บุญพบ
2. นางสุณัฏฐา  รุ่งราม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 16 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไชยสาร
2. เด็กชายภาคภูมิ  ภูมี
 
1. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
2. นางนันทา  บุญพบ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์พันธ์  วรรณะ
2. เด็กหญิงอุษณี  ภูมี
 
1. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
2. นางนันทา  บุญพบ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฑนงค์  วรรณะ
2. เด็กหญิงภัทริกา  เพชรร่วม
 
1. นางสาววิชชุตา  ไชยราช
2. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนก  โนนน้อย
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงประธานพร  แก้วประทุม
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุภาพร  ภูมี
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายธนพล  แก้วกันหา
2. เด็กหญิงอามิกา  นันทะสาร
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 35 1. เด็กหญิงกรกนก  กันนิกา
2. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์  เข็มโคตร
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุปราณี  ไกรจันทร์
2. เด็กหญิงอริศรา  คำงาม
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางศิรินาถ  แก้วมหาชัย
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โนนน้อย
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทะวัฒน์  นันทะสาร
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงฟารีดา  แย้มฎีกา
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายอิสระ  กัณหา
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 24 1. เด็กชายภาคภูมิ  ภูมี
 
1. นายบุญมา  คำอุดม
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณรงค์พันธ์  วรรณะ
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฟารีดา  แย้มฎีกา
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนองข่า
 
1. นายบุญมา  คำอุดม
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุษณี  ภูมี
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรงค์พันธ์  วรรณะ
2. เด็กหญิงภัทริกา  เพชรร่วม
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวสดิ์
2. นางผกามาศ  โกฏแสน
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพงษ์  ไชยสาร
2. เด็กชายชนพลธ์  แก้วกัณหา
3. เด็กชายณัฐพล  สาลี
4. เด็กชายธนาวิน  ประโคนศรี
5. เด็กชายพวงเพชร  พวงทอง
6. เด็กหญิงอามิกา  นันทะสาร
 
1. นางสุณัฎฐา  รุ่งราม
2. นางนันทา  บุญพบ
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญมณี  มีพันธ์
2. เด็กหญิงประธานพร  แก้วประทุม
3. เด็กหญิงเกษมณี  โนน้อย
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง 19 1. เด็กชายวงศกร  พิลัยวรรณ
2. เด็กชายวุฒิพร  ผาแก้ว
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 19 1. เด็กชายพจนา  มีพันธ์
2. เด็กชายวัชราภรณ์  เสริมรัมย์
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
49 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายฉัตรชัย  โสพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เข็มโคตร
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงชบาทิพย์  สอนสวัสดิ์
2. เด็กหญิงลาวัลย์  ศรีอำนาจ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดมงคล
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 7 1. เด็กหญิงศรญา  มะอินทร์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยอดมงคล
3. เด็กหญิงอริศรา  คำงาม
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา  ทองสุทธิ์
3. เด็กหญิงฟารีดา  แย้มฎีกา
 
1. นางผกามาศ  โกฏแสน
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
53 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สาลี
 
1. นางสนธยา  แข็งขันธ์
 
54 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสุข
2. เด็กชายธีระชัย  ชื่นตา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  โสพันธ์
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางสนธยา  แข็งขันธ์
 
55 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสุข
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บัวหลาย
3. เด็กชายปิยวัฒน์  โสพันธ์
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางสนธยา  แข็งขันธ์
 
56 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์เสวก
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
58 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญคำ
2. เด็กชายเจนณรงค์  โนนน้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
2. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
59 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 30 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญคำ
2. เด็กชายพรเทพ  วาดงาม
 
1. นางนันทา  บุญพบ
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 26 1. เด็กชายเจนณรงค์  โนนน้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
61 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพัชรี  พวงทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 8 1. เด็กชายพรเทพ  วาดงาม
2. เด็กชายสุระชัย  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญคำ
2. เด็กชายพรเทพ  วาดงาม
3. เด็กชายอภิชัย  ชัยสาร
 
1. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
2. นางสาวนันทชพร  นาห่อม