สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 38 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
2. เด็กหญิงรุ่งทิวาภรณ์  สมใจ
 
1. นางกิ่งแก้ว  รัศมี
2. นายไทย  ศรีสุระ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 23 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 31 1. เด็กชายคงสิทธิ์  คงนิล
2. เด็กชายตะวัน  จำเริญ
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 16 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ละอองศรี
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  คำเหลือง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 33 1. เด็กชายณัฐพล  คำพูล
2. เด็กชายนพรัตน์  พรมพิลา
3. เด็กชายนารชัย  เครือจันทร์
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 32 1. เด็กชายปฏิพล   เอี่ยมประพาส
2. เด็กชายวันชัย  อ่อนช้อย
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาทิพจันทร์
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 32 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มั่นคง
 
1. นายไทย  ศรีสุระ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 24 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คำสิม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  สุระเสนา
2. เด็กหญิงปิณิดา  ประจวบสุข
3. เด็กหญิงพรจรัส  วงค์ษา
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีวิลาศ
6. เด็กหญิงเนตรนรี  เยาวนารถ
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
3. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
4. นางกิ่งแก้ว  รัศมี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสงดี
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  คำสิม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เทพทัศน์
4. เด็กหญิงนรินรัตน์  สุระเสนา
5. เด็กหญิงปิณิดา  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงพรจรัส  วงค์ษา
7. เด็กหญิงวริศรา  ศิริจันทร์
8. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ธรรมนิยม
9. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีวิลาศ
10. เด็กหญิงเนตรนรี  เยาวนารถ
 
1. นายอภินันท์  ศรีสุระ
2. นางอุบล  ศรีสุระ
3. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
4. นางกาญจนา  คณาพันธ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัชนก  ขันติวงศ์
2. เด็กหญิงอรชร  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอุมาพร  อาจสาลี
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นายอภินันท์  ศรีสุระ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
2. เด็กชายธนาธิป  อ่อนช้อย
3. เด็กชายอโนชา  ปริเตสัง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางกาญจนา  คณาพันธ์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  บุญมาก
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 18 1. เด็กหญิงกาญจนา  พูลภิรมย์
2. เด็กชายอนันตศักดิ์  เพิ่มผล
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หอมแพง
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางกาญจนา  คณาพันธ์